תרומה

איסור והיתר - סימן קי סע' ט-י הרב אריאל אלקובי שליט''א