תרומה

איסור והיתר - סימן קי סע' ה, ז הרב אריאל אלקובי שליט''א