תרומה

איסור והיתר - סימן קה סע' ב - ג הרב אריאל אלקובי שליט''א