תרומה

איסור והיתר - סימן קא סע' א - ו הרב אריאל אלקובי שליט''א