תרומה

איסור והיתר - סימן צט סע' א - ה הרב אריאל אלקובי שליט''א