תרומה

איסור והיתר - סימן צח סע' ו - ט הרב אריאל אלקובי שליט''א