top of page
תרומה

מניעת הריון לפי ההלכה 1


להבנת השיעור יש לעיין במקורות הבאים: מניעת הריון - כתובות לט. [שלוש נשים משמשות במוך], יבמות לד: [מתיבי כל כד' חודש]

שיעורים אחרונים
bottom of page