האם עובר חשוב נפש לענין הפלה


להבנת השיעור יש לעיין במקורות הבאים: סנהדרין עב: - סהדרין נט. (תוס') - ערכין ז. מהמשנה. יומא פב. "עוברה שהריחה" (רמב"ן ור"ן).

שיעורים אחרונים
הזמנת ספרי רבי יוסף.jpg
צור קשר
יד שאול - yad.shaoul@gmail.com -  כוכב יעקב
מזכירות הכולל: 054-2670833