תרומה

חתיכה נעשית נבילה בשאר איסורים

שיעורים אחרונים