תרומה

82 הלכות שבת או''ח סימן שכח סע' כא-כז המשך הרב אריאל אלקובי שליט''א