תרומה

69 הלכות שבת או''ח סימן שכה סע' יב-טז הרב אריאל אלקובי שליט''א

שיעורים אחרונים