תרומה

65 הלכות שבת או''ח סימן רעו סע' ג-ה הרב אריאל אלקובי שליט''א