תרומה

61 הלכות שבת או''ח סימן שז סע' יא-טו הרב אריאל אלקובי שליט''א