תרומה

57 הלכות שבת או''ח סימן שכב סע' א-ו הרב אריאל אלקובי שליט''א