תרומה

43 הלכות שבת או''ח סימן רעט סע' ד-ז הרב אריאל אלקובי שליט''א