תרומה

26 הלכות שבת או''ח סימן שטו' סע' א ה הרב אריאל אלקובי שליט''א