תרומה

דין כלי שמלאכתו לאיסור לצורך גופו ומקומו הרב אריאל אלקובי שליט''א