תרומה

שולחן ערוך יו"ד סימן קפז סע' א-ג

שיעורים אחרונים