תרומה

הלכות שבת – שו"ע או"ח, סימן שיח' סע' א'

שיעורים אחרונים