תרומה

הלכות קידושין, שלחן ערוך אהע"ז סימן מב סעי' ה