תרומה

הלכות קידושין, שלחן ערוך אהע"ז סימן כט סעי' ח-י וסימן לד סעי' א-ד

שיעורים אחרונים