תרומה

הלכות קידושין, שלחן ערוך אהע"ז סימן כט סעי' א-ה