הלכות עדות, שלחן ערוך חו"מ סימן לד סעי' כב-לה

שיעורים אחרונים
הזמנת ספרי רבי יוסף.jpg