תרומה

הלכות עדות, שלחן ערוך חו"מ סימן לד סעי' יב-כב

שיעורים אחרונים