תרומה

הלכות עדות, שלחן ערוך חו"מ סימן לג סעי' א-יח

שיעורים אחרונים