תרומה

הלכות נדה שו"ע יו"ד סימן קצ' סע' נ-נד וסימן קצא'