תרומה

הלכות נדה, שו"ע יו"ד סימן קצ סעי' יא-כה

שיעורים אחרונים