תרומה

הלכות נדה שו"ע יו"ד סימן קצח סע' יח-ל

שיעורים אחרונים