תרומה

הלכות נדה שו"ע יו"ד סימן קצד סע' ב-יד

שיעורים אחרונים