תרומה

הלכות נדה, שו"ע יו"ד סימן קפג

שיעורים אחרונים