תרומה

הלכות אישות, שלחן ערוך אהע"ז סימן יג סעי' יא