תרומה

הלכות אישות, שלחן ערוך אהע"ז סימן ב סעי' ו-י וסימן ד סעי' א-י