תרומה

הלכות תערובות, שלחן ערוך יו"ד סימן קי סעי' ח

שיעורים אחרונים