תרומה

הלכות תערובות, שלחן ערוך יו"ד סימן קה סעי' ב-ג

שיעורים אחרונים