תרומה

הלכות תערובות, שלחן ערוך יו"ד סימן קא סעי' ג-ט

שיעורים אחרונים