תרומה

הלכות מליחה, שלחן ערוך יו"ד סימן ע סעי' א-ב

שיעורים אחרונים