תרומה

הלכות מליחה, שלחן ערוך יו"ד סימן עו סעי' ב-ח וסימנים עז-עח

שיעורים אחרונים