תרומה

הלכות מליחה, שלחן ערוך יו"ד סימן סט סעי' יט-כא

שיעורים אחרונים