תרומה

הלכות מליחה, שלחן ערוך יו"ד סימן סט סעי' יב-טו

שיעורים אחרונים