תרומה

הלכות מליחה, שלחן ערוך יו"ד סימן סט סעי' ב-ז

שיעורים אחרונים