תרומה

הלכות בשר בחלב, שלחן ערוך יו"ד סימן צ סעי' א-ב

שיעורים אחרונים