תרומה

הלכות בשר בחלב, שלחן ערוך יו"ד סימן צד סעי' ו-ט

שיעורים אחרונים