תרומה

הלכות בשר בחלב, שלחן ערוך יו"ד סימן צד סעי' ד-ה

שיעורים אחרונים