תרומה

הלכות בשר בחלב, שלחן ערוך יו"ד סימן צד סעי' א-ג

שיעורים אחרונים