תרומה

הלכות בשר בחלב, שלחן ערוך יו"ד סימן צב סעי' ג-ד חלק ב

שיעורים אחרונים