תרומה

הלכות בשר בחלב, שלחן ערוך יו"ד סימן פז סעי' ה-ח

שיעורים אחרונים