תרומה

כמה חטאים "באמת" היו לנדב ואביהוא? מדרש אחרי מות 45 הרב אריאל אלקובי שליט''אשיעורים אחרונים