תרומה

"הדיבור והמנגינה" להשתמש בכח של בלעם הרשע נגדו. מדרש 51 בלק. הרב אריאל אלקובי שליט''אשיעורים אחרונים