תרומה

דיני ביעור פירות שביעית. ר' מאיר פרץ.שיעורים אחרונים